Adatvédelmi irányelvek

 

Az Ön által megadott személyes
adatokat kezeli:

 

Kele Trans Kelemen József, Egyéni vállalkozó

Székhely: 2100 Gödöllő, Antalhegyi utca 69.

 Adószám: 49710322-2-33

 

a továbbiakban: Adatkezelő.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen
adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő
gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az
Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az
Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az
Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben
harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön
adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

 

Az Adatkezelő (Impresszum)
elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének
védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és
hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas
kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói
is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan
gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok
illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban
meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

 

A szerződésekben egyedi esetekben az
adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített
feltételekkel történik.

 

A tájékoztató fontos információt
nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a
felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát
felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

 

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS
ELÉRHETŐSÉGE

 

1.1
Adatkezeléssel kapcsolatos információk

 

Jelen Tájékoztatóban ismertetett
adatkezelések tekintetében Kele Trans E.V. az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

 

Adatvédelmi eljárásainkat érintő
észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk
elérhetőek: Kele Trans E.V., 2100 Gödöllő, Antalhegyi u. 69. vagy írjon
a keletrans@keletrans.hu
 e-mail címre.

 

 

Adatkezelő

Felelősségi körök

Kele Trans Kelemen József Egyéni Vállalkozó,

2100 Gödöllő, Antalhegyi u. 69.

Összes
tevékenység

 

 

Választásának megfelelően Ön
személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz,
viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása,
hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat
jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy
közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján
azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az
oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és
bizalmas adatkezeléssel történik.

 

Az Ön személyes adatai olyan
információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például:
vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön
személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő
böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen
megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet
hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó
adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások
fejlesztését szolgálja.

 

A Tulajdonos minden intézkedést
megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

 

Az
alábbi személyes adatok kezelése történik:

 

     Vezetéknév, keresztnév, cégnév és
kapcsolattartó neve (cég esetén)

     Székhely címe (cég esetén), lakcím,
levelezési cím

     E-mail cím

     Telefonszám

     Rendszer információk (IP-cím,
rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról,
böngészési szokások, viselkedési mintázat)

 

Adatkezelés időtartama:

 

     Direkt marketing célú hozzájárulások
tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

     Profiladatok tekintetében az utolsó
bejelentkezéstől számított 4 év

     Vásárlások adatai tekintetében a
Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

 

Adattovábbítás feltételei

 

Az Adatkezelő az általa kezelt
adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken
tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 

     Adatfeldolgozás

     Jogi képviselet

     Jogviták kezelésére jogszabály alapján
jogosult szervek

     Kézbesítés

     Könyvelés

     Követeléskezelés

     Marketing

     Számlázás

 

Adatfeldolgozást végző vagy

adatkezelést érintő cégek, személyek

 

A tulajdonos, Kele Trans E.V. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más
cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében,
tárolásában.

 

Mely cégek kapcsolódnak az
adatkezeléshez?

 

A Tulajdonos tevékenysége során az
adatkezelésben érintett cégek:

 

     Tárhely szolgáltató: Sybell Informatika Kft., 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.  – adatvédelmi

nyilatkozat

     Google
Inc.
: 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA,
további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online
dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google
Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords,
YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása –
Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

     Facebook
Ireland Ltd.
: 4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook,
Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók
támogatása –
adatkezelési szabályzat 

     Speciális esetekben a szerződés 
tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

 

Adattulajdonosi jogok és
jogérvényesítés

 

Amennyiben nem szeretné személyes
adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van
mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges
megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában.

 

 

 

Kiskorúak és korlátozottan
cselekvőképes személyes adatainak védelme

 

Kele Trans E.V.
internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év
alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről
személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül.
Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását,
törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán
válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás
beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

 

Törvényes képviselő hozzájárulása
szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy
nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt
célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

A Cookie nyilatkozatban olvashat
bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

 

Fogalmak

 

     Adatfeldolgozó:
természetes vagy jogi személy,
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő
nevében személyes adatokat kezel

     Adatkezelés:
a személyes adatokon vagy
adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés,
megsemmisítés

     Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt
személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele

     Adatvédelmi
incidens:
a biztonság
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

     Azonosítható
természetes személy:

természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító,
például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

     Címzett: természetes vagy jogi személy,
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes
adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e

     Érintett
hozzájárulása:
az
érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló,
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az
őt érintő személyes adatok kezeléséhez

     Érintett: bármely információ alapján
azonosított vagy azonosítható természetes személy

     Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, http://www.valami.hu
weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói

     Harmadik
fél:
természetes vagy jogi személy,
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az
érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel,
akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

     Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)

     Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az
Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy
szolgáltatás nyújtására

     Regisztráció:
a weboldal felhasználó személyes
adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre

     Személyes
adat:
az érintettre
vonatkozó bármely információ

     Szolgáltatás:
az Adatkezelő által Ügyfelei,
Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben
részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások

    
Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, keletrans.hu és az ott meghatározott
egyéb címeken elérhető weboldala

 

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.